0 0
Read Time:1 Minute, 27 Second

คุ้มครองสิทธิฯ ให้สัมภาษณ์ “มาตรการส่งเสริมสิทธิเด็กให้กับภาคธุรกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน” มุ่งเป็นข้อมูลการดำเนินงานให้กับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประเทศไทย (UNICEF Thailand)

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ให้สัมภาษณ์กับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมสิทธิเด็กให้กับภาคธุรกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Application Zoom

สำหรับการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้ให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รายงานมาตรการ/กลไก เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจ/รัฐวิสาหกิจเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ การดำเนินงานร่วมกันกับคณะทำงานอื่น อาทิ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ตลอดจนบทบาท UNICEF ในการสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

สำหรับข้อมูลการให้สัมภาษณ์ฯ ดังกล่าว จะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานโครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมสิทธิเด็กของภาคเอกชนในประเทศไทย ให้กับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย (UNICEF Thailand) เพื่อพิจารณาจัดทำข้อเสนอมาตรการด้านแรงจูงใจหรือมาตรการด้านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการส่งเสริมสิทธิเด็กแก่ภาคเอกชน เพื่อเสนอให้กับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับใช้ต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %