0 0
Read Time:1 Minute, 29 Second

คุ้มครองสิทธิฯ ระดมความคิดขับเคลื่อนภารกิจงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่พื้นที่ 10 จังหวัด นำร่อง
มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามแผนที่กำนดไว้

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในพื้นที่ 10 จังหวัด นำร่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco webex Meetings โดยมี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม และมี นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นายพัสกร เพชรในหิน ผู้อำนวยการกองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นฝ่ายเลขานุการ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในพื้นที่ 10 จังหวัดนำร่อง (จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา พิษณุโลก สุโขทัย ขอนแก่น ชัยภูมิ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สงขลา ปัตตานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้โดยเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมถึงกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ต้องการขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ หรือ มีความโดดเด่น โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมฯ กำกับ ติดตาม ประสานงานในเชิงนโยบาย และถอดแบบการขับเคลื่อนงานของจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่คณะทำงาน ฯ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นหน่วยงานกลางในการกำกับ ติดตาม และรวบรวมผลการดำเนินงานในภาพรวมต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %