0 0
Read Time:1 Minute, 31 Second

คุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน

ตามแผนการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนฯ จ.อ่างทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา สู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 6-01 อาคารกระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตาม การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ซึ่ง นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ประธานคณะทำงาน พร้อมด้วย นายณัฐพล ด่านจิตร์ตรง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ คณะทำงานและเลขานุการ ร่วมกับ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ นายพัสกร เพ็ชรในหิน ผู้อำนวยการ กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน นางบุญภาดา พึ่งบุญ ณ อยุธยา อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ ผู้แทนกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน ใน 10 จังหวัดนำร่อง รายจังหวัด ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ช่วงเช้า ได้ติดตามการดำเนินงานจังหวัดอ่างทอง และช่วงบ่าย ได้ติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานภายในจังหวัด กว่า 30 หน่วยงาน ทั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนของแต่ละหน่วยงานภายในจังหวัด เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานว่าได้ดำเนินอย่างไรบ้าง รวมถึงแจ้งแผนการและแนวทางการขับเคลื่อนงานของแต่ละหน่วยงานภายในกรมฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ภายในจังหวัด ของปีนี้ และปีงบประมาณ 2565 รวมถึง รับฟังปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนงานที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %