0 0
Read Time:3 Minute, 27 Second

 

วันนี้ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 256๗ ณ ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป
จากประเทศไทย หรือ Zero Tolerance รณรงค์เผยแพร่การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย สร้างความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชน เพื่อผนึกกำลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปราม

 

การค้ามนุษย์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากล

การจัดงานรณรงค์ฯ ในวันนี้ ได้กำหนดหัวข้อหลักภายใต้แนวคิด Together We Can “Stop Cyber – Trafficking”
เพื่อให้ประชาชนตระหนักว่าการค้ามนุษย์บนโลกออนไลน์เป็นภัยใกล้ตัว ทุกคนมีโอกาสถูกขบวนการค้ามนุษย์ล่อลวงผ่านออนไลน์
และอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทุกภาคส่วนจึงต้องผนึกกำลังต่อต้านการค้ามนุษย์ ให้หมดสิ้นไป กิจกรรมสำคัญภายในงาน

ประกอบด้วย การมอบรางวัลให้แก่บุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
และจังหวัดต้นแบบขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM) ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับบุคคล หน่วยงาน และจังหวัดที่ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยผู้เข้ารับรางวัลจะได้รับโล่เกียรติยศ
และเงินรางวัล จำนวน ๔ ประเภท รวมทั้งสิ้น ๒๙ รางวัล แบ่งเป็น

๑) บุคคลต้นแบบ จำนวน ๓ รางวัล  ๒) บุคคลดีเด่น จำนวน ๑๕ รางวัล  ๓) หน่วยงานดีเด่น จำนวน ๖ รางวัล และ  ๔) จังหวัดต้นแบบขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ จำนวน ๕ รางวัล ทั้งนี้ ภายในงานยังมี

การจัดนิทรรศการผลงานของผู้รับรางวัลและจังหวัดต้นแบบ ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย บูธนิทรรศการของหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อสังคมไทยและเวทีระหว่างประเทศ
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ทุกหน่วยงานสานต่อการดำเนินงานในทุกมิติอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการค้ามนุษย์บนโลกออนไลน์ ทั้งด้านการดำเนินคดี การป้องกัน การคุ้มครอง การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ รวมทั้งให้ผู้เสียหายและผู้รอดพ้นมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ยังต้องเร่งสร้างมุมมองให้สังคมไทยตระหนักว่าการค้ามนุษย์เป็นภัยใกล้ตัว เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีบทลงโทษที่ร้ายแรง และประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน

ผู้เข้าร่วมงานรวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๐๐ คน แบ่งเป็น ณ สถานที่จัดงาน (Onsite) จำนวน ๔๐๐ คน และผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) จำนวน ๔๐๐ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารหรือผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ประจำประเทศไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้แทนองค์กรคนไร้บ้าน กลุ่มเครือข่ายบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI) ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย ผู้ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และจังหวัดต้นแบบขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) และสื่อมวลชน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %