0 0
Read Time:4 Minute, 51 Second

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า ตั้งแต่ครั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ยังใช้ชื่อ วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ จนกระทั่งผมได้รู้จักและทราบถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านอาจารย์ประณีตมากขึ้น ตลอดระยะเวลาร่วม 10 ปี ที่ผมดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผมมองเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเททำงานหนักของท่านอาจารย์ประณีต ในการนำพามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้ก้าวหน้าเกรียงไกร ด้านการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชน รวมทั้งการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างดียิ่งต่อเนื่องยาวนานจนครบ 27 จนเป็นที่ประจักษ์ว่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาตินับเป็นความท้าทายที่มหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวเองให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้เรียน ผมพบว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวงและดำรงตนอยู่ได้อย่างสง่างาม นับเป็นผลพวงจากการใช้ความรู้และสติปัญญา ในการบริหารองค์กรของท่านอาจารย์ประณีต และทีมบริหารมหาวิทยาลัย ผมมีความเชื่อมั่นว่าสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้จะเป็นสถาบันที่แข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นที่พึ่งสำคัญให้แก่สังคม ได้อย่างมั่นคงต่อไปอีกนานเท่านาน ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ครบ 27 ปีในปีนี้ ผมขอมีส่วนร่วมและให้กำลังใจแก่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาแก่สังคม ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งทำภารกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนนธรรมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป

 

ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ท่านผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า ย้อนกลับไปเมื่อ 27 ปีที่ผ่านมา จากการสนับสนุนของท่าน ดร.รุ่ง แก้วแดง ให้เปิดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา และผู้ปกครองในเขตพื้นที่ภาคใต้ของเรา หลังจากได้ปรึกษากับลูกๆ จึงได้ดำเนินการตั้งแต่หาที่ดิน แผ้วถางพื้นที่ ปรับถมดิน จนได้อาคารหลังแรก คือ “อาคารสงขลา” ในปี พ.ศ. 2540 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวิทยาลัยในชื่อ “วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่” มีคณะบริหารธุรกิจ คณะเดียว และมีนักศึกษา 180 คน จากนั้น ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็น “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่” ในปี พ.ศ. 2546 จาก 1 คณะเพิ่มขึ้นเป็น 6 คณะ 1 วิทยาลัย เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และต่อมาได้ขยายจนถึงระดับปริญญาเอก บนเนื้อที่ปัจจุบัน 133 ไร่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เติบโตแบบก้าวกระโดด เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับคนชาวใต้ ส่วนหนึ่งมาจากการได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำอย่างกัลยาณมิตร ความเมตตาจากบุคคลผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศหลายท่าน และการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ในพิธีประทานปริญญาบัตร ตลอดจนพิธีเปิดอาคารยูพลาซ่า และอาคารศูนย์ประณีตศิลป์ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและเป็นมงคลกับมหาวิทยาลัยอันหาที่สุดมิได้ แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค แต่เรามีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งมาโดยตลอดทุกช่วงเวลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับความเมตตา และความช่วยเหลือจากบุคคลผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ จนกล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ เพราะได้รับพลังขับเคลื่อนจากคณะกรรมการสภาทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะท่านนายกสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ ท่านนิพนธ์ บุญญภัทโร ท่าน ดร.รุ่ง แก้วแดง ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (ราชบัณฑิต) และท่านนายกสภาในปัจจุบัน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ ที่เราได้รับความเมตตา คอยให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ผลจากการไม่หยุดพัฒนาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจักษ์ต่อสายตาคนภายนอก อย่างภาคภูมิใจในวันที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ ระดับเอเชีย สาขาการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นในการพัฒนาภูมิภาค” เราทุกคนจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคด้วยสติ ความอดทน ต่อสู้ไปสู่ประตู แห่งความสำเร็จและภูมิใจว่า ชีวิตนี้สามารถหยิบยื่นสิ่งดีๆ ให้อีกหลายๆ ชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นสังคม บ้านเมือง และศาสนา ผลที่บังเกิดคือความสุขในใจของเราตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 มีผลงานมากมายเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จากอุดมการณ์ของท่านผู้ก่อตั้งและสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่เน้นคุณภาพวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการและการรับใช้สังคมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัย หลังจากสถานการณ์โควิด เริ่มปีการศึกษานี้ เราก็ได้รับข่าวดี ที่เป็นขวัญกำลังใจผู้บริหารและคณาจารย์ คือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้รับผลการประเมินระดับ “ดีมาก” เป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และที่ผ่านมานักศึกษา คณาจารย์ และสถาบันได้รับรางวัลจากองค์กรในระดับประเทศมากมาย อย่างไรก็ดีความท้าทายของ ม.หาดใหญ่ คือ การที่เรามีเป้าหมายอยู่ในมหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น การพัฒนาคุณภาพบริการจัดการตามแนวทางคุณภาพระดับสากลแบบก้าวกระโดดและยั่งยืน การมุ่งเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม SDGs มหาวิทยาลัยสีเขียว การมุ่งเน้นพัฒนากำลังคน ตามนโยบายกระทรวง อว. การเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการ Reskill + Upskills. สิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้บริหารตระหนัก คือ การสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้ตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสำคัญ การที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับรางวัลระดับเอเชีย THE Awards Asia 2024 ทำให้ผู้บริหารมีความมั่นใจความสามารถ ความมุ่งมั่นของบุคลากรที่มีศักยภาพที่สูงและยังต้องสนับสนุนพัฒนาในระดับสูงยิ่งขึ้นไป รวมทั้งการบริหารงานที่มีความคล่องตัวและการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย จากท่านที่ปรึกษาอธิการบดี อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้มาช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และเราเชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ก็จะสง่างามในระดับชาติและสากลยิ่งขึ้นไป

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %